Muziejaus eksponatų, bibliotekos, audiotekos, videotekos, fototekos ir archyvo vertybių skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir apskaitos nuostatai (pavyzdys)

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Muziejaus eksponatų, bibliotekos, audiotekos, videotekos, fototekos ir archyvo vertybių skaitmeninimo, skaitmeninių bylų saugojimo ir apskaitos nuostatų (toliau – Skaitmeninimo nuostatai) tikslas – nustatyti tvarką, kuria vadovaudamiesi Muziejaus darbuotojai skaitmenina Muziejuje saugomus eksponatus ir kitas vertybes, kuria, archyvuoja, saugo ir viešina skaitmeninį turinį.
 2. Skaitmeninimo nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo", Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl Lietuvos integralios Muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose Muziejuose", Lietuvos integralios Muziejų informacinės sistemos nuostatų aktualia redakcija, kitais teisės aktais, susijusiais su Muziejuose kupiamų ir saugomų eksponatų, kitų vertybių apskaita, skaitmeninimu ir sklaidai skirtos informacijos viešinimu.
 3. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo tikslas – suformuoti Muziejaus eksponatų ir kitų jame kaupiamų ir saugomų vertybių skaitmeninių bylų ir metaduomenų archyvą ir jį padaryti prieinamą visuomenei informaciją, tinkamą naudoti Muziejuje vykdant ekspozicinę, parodinę, edukacinę, leidybinę veiklą, pristatant Muziejaus rinkinius ir kitas vertybes Muziejaus internetinėje svetainėje ir kituose interneto leidiniuose, teikiant informaciją Lietuvos integraliai bibliotekų informacinei sistemai (LIBIS), aprašant šiuos kultūros paveldo objektus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), dalyvaujant kituose nacionaliniuose ir tarptautiniuose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sukūrimo ir sklaidos projektuose, teikiant kitas paslaugas visuomenei.

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKAITMENINIMO DALYVIAI, JŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veiklose dalyvauja:
  • fondų saugotojas, kuris vykdo šias skaitmeninimo veiklas
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skaitmeninimo veiklas Muziejuje;
  • rengia perspektyvinius eksponatų ir kitų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo planus;
  • tvirtina LIMIS sistemoje pateiktus duomenis apie eksponatus.
 • Muziejaus darbuotojai, atsakingi už rinkinių, kitų kultūros paveldo objektų saugojimą, tyrinėjimą, apskaitą. Jie vykdo šias skaitmeninimo veiklas:
  • organizuoja jų materialinei atsakomybei priskirtų rinkinių skaitmeninimo veiklas;
  • suderinę su vyr. fondų saugotoju, atsižvelgdami į Muziejuje, Lietuvoje patvirtintus skaitmeninimo prioritetus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui (arba Muziejaus dministracijai, Tarybai) tvirtinti metinius eksponatų skaitmeninimo planus bei skaitmeninimo ataskaitas už kiekvieną metų ketvirtį ir metus;
  • atrenka ir parengia eksponatus fotografavimui, skenavimui, pervedimui iš analoginių laikmenų į skaitmeninį formatą;
  • tais atvejais, kai eksponatus reikia skenuoti, fotografuoti iš analoginių laikmenų pervesti į skaitmeninį formatą, ne eksponatų nuolatinio saugojimo patalpose, eksponatai fotografuoti, skenuoti ar iš analoginių laikmenų pervesti į skaitmeninį formatą skaitmenintojams perduoda pagal eksponatų judėjimo Muziejuje ar kitus perdavimo laikinai saugoti aktus, suformuoja šiuos aktus.
  • nurodo fotografams, skenuotojams ir kitiems skaitmeninių bylų kūrėjams svarbiausias eksponatų ir kitų į skaitmeninimo planus įtrauktų vertybių ypatybes (trapumas, jautrumas, būtinų sukurti skaitmeninių vaizdų skaičius (pvz. aversas, reversas, puslapių skaičius, detalių išryškinimas ir t. t.), kurios turi reikšmės, kuriant skaitmenes bylas.
  • kontroliuoja, kad skaitmeninių bylų pavadinimai būtų kuriami pagal Muziejuje patvirtintą tvarką;
  • sukūrus eksponatų skaitmenines bylas, tinkamai įformina eksponatų judėjimo Muziejuje arba kitus reikalingus eksponatų ir kitų vertybių apskaitos dokumentus ir eksponatus, kitas vertybes grąžina į jų nuolatinio saugojimo vietas;
  • registruoja skaitmenintus eksponatus ir kitus skaitmenintus kultūros paveldo objektus;
  • vykdo sukurtų skaitmeninių bylų apskaitą.
 • Skaitmenintojai (jiems priskiriami fotografai, skenuotojai, darbuotojai, pervedantys duomenis iš analoginių laikmenų į elektronines, skaitmeninių vaizdų tvarkytojai). Jie vykdo šias veiklas:
  • pagal galiojančius standartus, rekomendacijas skaitmenina eksponatus ir kitus Muziejuje saugomus kultūros paveldo objektus;
  • sukuria skaitmenintų eksponatų ir kitų kultūros paveldo objektų originalias, išvestines ir, esant reikalui, sklaidai skirtas skaitmenines bylas bei suteikia joms pavadinimus ir pateikia skaitmenines bylas tolimesniam jų saugojimui;
  • atsako už skaitmeninių bylų kokybę, atitikimą galiojantiems standartams ir rekomendacijoms;
  • grąžina skaitmenintus eksponatus ir kitus kultūros paveldo objektus Muziejaus darbuotojams, kurių materialei atsakomybei jie yra perduoti, nurodydami sukurtų skaitmeninių bylų kiekį ir pavadinimus.
 • Sistemos / Muziejaus serverių / išorinių laikmenų administratorius. Jis ura atsakingas:
  • už duomenų ilgalaikį išsaugojimą ir saugumą;
  • administruoja Muziejuje kaupiamus eksponatų ir kitų vertybių elektroninius katalogus, rūpinasi, kad jų struktūra atitiktų Muziejaus rinkinių ir kitų Muziejuje saugomų vertybių struktūrą;
  • perkelia skaitmenines bylas ir jų kopijas iš laikino saugojimo duomenų talpyklų į ilgalaikes;
  • ne rečiau kaip kartą per du metus peržiūri Muziejuje saugomas skaitmenines bylas ir ne rečiau kaip kartą per penkerius metus jas perrašo į naujas laikmenas;
  • vykdo skaitmenintų eksponatų ir kitų vertybių skaitmeninių bylų apskaitą.

 

BENDRIEJI EKSPONATŲ IR KITŲ VERTYBIŲ SKAITMENINIMO REIKALAVIMAI

 

 1. Skaitmeninto eksponato ir kitos vertybės sukurtas skaitmeninis vaizdas turi kiek įmanoma geriau atspindėti skaitmeninto objekto tikrąjį vaizdą. Jei dėl objekto specifinio dydžio ar kitų priežasčių negalima sukurti skaitmeninio vaizdo (fotografuoti ar skenuoti paties objekto), tada, kaupiant skaitmeninių vaizdų archyvą, reikia naudoti Muziejuje turimą anksčiau darytą jo skaitmeninę kopiją, skaidrę, negatyvą, pozityvą ar kitą fotodokumentą, kuriame užfiksuotas geriausias objekto vaizdas. Šiuo atveju pirmenybė teikiama negatyvams, nes jie turi savybę geriau išsaugoti atspalvių ir spalvų tipus.
 2. Dvipusio ar trimačio eksponato skaitmeniniai vaizdai turi atspindėti objektą iš visų pusių;
 3. Fotografuojant, skenuojant objektus, turi būti sukuriami ir at objektų esančių signatūrų, įrašų bei kitų savarbių detalių fragmentų skaitmeniniai vaizdai.
 4. Muziejaus eksponatai skaitmeninami pasirenkant 300–600 DPI (priklausomai nuo to, kokia kompiuterine ir fotoįranga yra skaitmeninis vaizdas kuriamas bei koks yra eksponato dydis). Skaidrės ir negatyvai skaitmeninami renkantis 1200–2400 DPI. Kai skaitmeninant objektą reikia sukurti keletą skaitmeninių bylų, kiekvienam iš jų gali būti pasirenkama skirtinga, t. y. labiausiai skaitmeninamo objekto turinį atitinkanti skaitmeninimo raiška (pvz., atvirutės aversas – 600 DPI, reversas – 300 DPI);
 5. objektai skaitmeninami šiam darbui skirta, tinkamai pagal jo tipą parinkta ir sukalibruota įranga.

 

EKSPONATŲ IR KITŲ VERTYBIŲN SKAITMENINIŲ VAIZDŲ TIPAI IR JŲ TECHNINIAI PARAMERTAI

 1. Skaitmeninimo metu eksponatams ir kitoms vertybėms sukuriami trijų tipų skaitmeniniai vaizdai: originalūs, išvestiniai ir skirti sklaidai.
 2. Originalus skaitmeninis vaizdas – nekoreguotas objekto ar jo atvaizdo (skenuojant eksponato negatyvą, fotonuotrauką, kt.) skaitmeninis vaizdas, skirtas archyvavimui bei išvestinio archyvinio skaitmeninio vaizdo sukūrimui. Šis skaitmeninis vaizdas turi būti išsaugomas neredaguotas. Galimos tik šios korekcijos: tuščios erdvės aplink eksponatą suformavimas ir apkirpimas, vaizdo pasukimas / pavertimas, atstatant teisingą eksponato orientaciją, šiukšlių, atsiradusių ant objektų skaitmeninimo metu, pašalinimas. Jeigu didelių gabaritų objektai buvo skenuojami dalimis, išsaugomi visi atskiri skenuoti objekto vaizdai ir padaromas vientisas iš tų vaizdų sujungtas failas, skirtas išvestiniams vaizdams kurti, siekiant išvengti pakartotinio eksponato skenavimo. Skenuojant ir fotografuojant objektus šalia jų gali būti dedama nustatyto standarto liniuotė masteliui nustatyti ir nustatyto standarto spalvų paletė. Šiuos įrankius reikia padėti taip, kad jie būtų lygiagretūs kuriai nors eksponato kraštinei ir būtų kuo arčiau objekto, bet neužstotų objekto dalių ir nebūtų pakišti po objektu.
  • Skeneriu sukurtos originalios skaitmenines bylos parametrai:
   • formatas – TIF;
   • kompresija – nekompresuota;
   • skiriamoji geba – nuo 300 dpi (skiriamoji geba nustatoma atskiru nurodymu, atsižvelgus į eksponato pobūdį);
   • spalvinis gylis – maksimali skenerio reikšmė (nuo 8 bitų 1 spalvos kanalui);
   • spalvinė erdvė – Adobe RGB (1998) arba originalus skenerio spalvinis profilis.
  • Fotoaparatu sukurtos originalios skaitmeninės bylos parametrai:
   • formatas – RAW;
   • kompresija – nekompresuota;
   • skiriamoji geba – 300 dpi;
   • spalvinė erdvė – maksimaliai didelė (Adobe RGB);
   • spalvinis gylis – maksimali fotoaparato reikšmė (12–16 bitų);
   • Fotoaparatu sukurtų RAW formatų galimi failo vardo plėtinių variantai: .3fr (Hasselblad); .ari (ARRIFLEX); .arw, .srf .sr2 (Sony); .bay (Casio); .crw, .cr2 (Canon); .cap, .iiq, .eip (phase_One); .dcs, .dcr, .drf, .k25, .kdc (Kodak); .dng (Adobe); .erf (Epson); .fff (Imacon); .mef (Mamiya); .mos-(leaf); .mrw (Minolta);.nef, .nrw (Nikon); .orf (Olympus); .ptx, .pef (Pentax); .pxn (Logitech); .R3D (RED); .raf (Fuji); .raw, .rw2 (Panasonic); .raw, .rwl, .dng (Leica); .rwz (Rawzor); .x3f (Sigma).
 1. Išvestiniai archyviniai vaizdai – apdoroti, archyvavimui skirti originalūs skaitmeniniai vaizdai, labiausiai atitinkantys eksponato tikrąjį vaizdą. Iš jų kuriami sklaidai ir kitiems tikslams skirti skaitmeniniai objektų vaizdai. Iš išvestinių skaitmeninių vaizdų formuojamas Muziejaus eksponatų skaitmeninių vaizdų archyvas. Išvestinis archyvinis skaitmeninis vaizdas kaip vienas iš kontrolinių eksponato skaitmeninių vaizdų naudojamas informacijai apie eksponatą atkurti tuo atveju, jei eksponatas (originalas) dingo, sunyko ar kitais būdais buvo prarastas. Išvestinis archyvinis skaitmeninis vaizdas būna originalaus skaitmeninio vaizdo kopija tuo atveju, jei skaitmeninio vaizdo koreguoti nereikia. Išvestiniame archyvavimui skirtame skaitmeniniame vaizde turi būti išsaugota maksimaliai tiksli informaciją apie Muziejuje saugomus skaitmenintus kultūros paveldo objektus. Jame neturi likti skaitmeninant susidariusių iškraipymų. Išvestinio archyvavimui skirto skaitmeninio vaizdo dydis (plotis / aukštis) – originalaus kūrinio dydžio (skenuojant – nustatomas original size). Tačiau jei eksponatas yra labai didelis, skaitmeninio vaizdo kaupiamos informacijos rekomenduojamas kiekis – ne daugiau kaip 100 megabaitų. Kuriant išvestinį archyvavimui skirtą skaitmeninį vaizdą redaguojama spalva, ryškumas, kontrastas, šalinami rėmeliai, skaitmenininant atsiradusios dėmės, naudota pagalbinė informacija (spalvų valdymo įrankiai, numeriai, masteilo nuorodos, fone matomi kiti objektai.
 1. Išvestinių skaitmeninių vaizdų parametrai:

13.1. Skeneriu arba fotoaparatu sukurtos išvestinės archyvavimui skirtos skaitmeninės bylos parametrai:

 • formatas – TIF;
 • kompresija – kompresuota (LZW);
 • skiriamoji geba – nuo 300 dpi;
 • spalvinis gylis – maksimali skenerio / fotoaparato reikšmė (8 bitai I spalvos kanalui);
 • spalvinė erdvė – Adobe RGB (1998)

 

 1. Sklaidai skirti skaitmeniniai vaizdai daromi iš archyvavimui skirtų išvestinių skaitmeninių vaizdų. Iš jų kuriami skirtingų parametrų skaitmeniniai vaizdai, skirti informacijos sklaidai ir kitoms pakartotinio naudojimo reikmėms.
 2. Sklaidai skirtų skaitmeninių vaizdų parametrai:
  • skiriamoji geba – 96 dpi;
  • spalvinis gylis – 8 bitai;
  • nespalvotų nuotraukų (GREYSCALE) pilkumo lygmuo – 8 bitai;
  • formatas – JPEG;
  • spalvinio profilio sRGB IEC6 1966-2.l (RGB);
  • peržiūros vaizdo plotis / aukštis 800 pikselių (rekomenduojamas dydis);
  • failo informacijos apimtis – iki 2MB.

 

SKAITMENINIŲ BYLŲ SAUGOJIMAS IR APSKAITA

 1. Muziejaus įsigytų ir sukurtų skaitmeninių bylų ilgalaikiu išsaugojimu rūpinasi Direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo (sistemos administratorius).
 2. Sukūrus ir apdorojus skaitmenines bylas, jos laikinai (pvz., kol suskaitmeninama visa eksponatų ar kitų vertybių kolekcija, visos jų dalys, kol vyksta skaitmeninių vaizdų ir kitų skaitmeninių bylų apdorojimas, kol sudaromi skaitmenintų objektų sąrašai ir kt.) saugomi skaitmenintojo darbo kompiuteryje arba išoriniame kietajame diske.
 3. Skaitmeninės bylos saugojimo laikmenose grupuojami į atskirus aplankus pagal skaitmenintų objektų rinkinius, archyvo fondus, kita bei skaitmeninių vaizdų pobūdį. Originaliems, išvestiniams archyviniams ir sklaidai skirtiems vaizdams, vaizdo-garso, garso ir kt. Skaitmeninėms byloms sukuriami atskiri katalogai.
 4. Užbaigus tvarkyti skaitmenines bylas, jos perduodamos sistemos administratoriui, nurodant:
  • iš kokio Muziejaus rinkinio, archyvo fondo ar kolekcijos yra perduodamos skaitmeninės bylos;
  • kiek yra suskaitmeninta objektų,
  • kiek yra skaitmeninių bylų;
  • skaitmeninimo data.
 5. Sistemos administratorius gautas skaitmenines bylas įkelia (nukopijuoja) į ilgalaikiam skaitmeninio turinio saugojimui duomenų talpyklų sukurtus katalogus, kurie formuojami pagal Muziejaus rinkinių, archyvo fondų, kolekcijų ir kt. vertybių apskaitos struktūrą.
 6. Užbaigus skaitmeninio turinio perkėlimą į ilgalaikiam saugojimui skirtas duomenų sugyklas ir įsitikinus, kad nėra struktūros, numeracijos ir kitų klaidų, duomenys iš laikinų duomenų saugyklų ištrinami.
 7. Kompiuterinėse laikmenose (CD/DVD) saugomi duomenys turi būti kopijuojami į naujas laikmenas kas 2 metai arba palaipsniui perkeliami į Muziejaus ilgalaikio (nuolatinio) saugojimo duomenų talpyklą. Kopijavimo metu duomenys adaptuojami pagal naujas atitinkamų programų versijas.
 8. Už ilgalaikį skaitmeninių vaizdų saugojimą, testavimą duomenų talpyklose yra atsakingas sistemos administratorius. Kitiems kaupiamo skaitmeninio turinio naudotojams yra suteikiamos tik informacijos nuskaitymo (read only) teises.
 9. Visas ilgalaikio saugojimo duomenų talpyklos turinys turi būti nuolat kopijuojamas į rezervinio kopijavimo talpyklą, fiziškai nutolusią nuo ilgalaikio saugojimo duomenų talpyklos.
 10. Skaitmeninės bylos ir jų saugojimo laikmenos arba nuorodos į katalogą ilgalaikio saugojimo duomenų talpykloje turi būti registruojamos. Jų apskaitą vykdo sistemos administratorius.
 11. Skaitmeninės bylos registruojamos vieningoje el. apskaitos knygoje. Registruojant skuskaitmenines bylas, nurodoma:
  • skaitmeninto objekto priklausomybė (rinkiniui, archyvui, bibliotekai, fototekai, audiotekai);
  • skaitmeninto objekto pirminės apskaitos / apskaitos numeris;
  • objekto tipas;
  • skaitmeninių bylų kiekis;
  • nuoroda į skaitmeninių bylų vietą (katalogą) ilgalaikio saugojimo duomenų talpykloje.

 

SKAITMENINIŲ VAIZDŲ PAVADINIMŲ SUDARYMAS

 1. Muziejuje saugomų skaitmenintų objektų skaitmeninių vaizdų byloms suteikiamų pavadinimų sudarymo tvarka:
  • skaitmeninams vaizdams (byloms) suteikiami pavadinimai sudaromi taip, kad iš pavadinimo būtų matyti objekto inventorinis numeris: objekto inventoriaus / apskaitos šifras + numerio + taško + bylos prievardžio,: KJMpm2897.tif (originalios skaitmeninio vaizdo bylos, sukurtos skeneriu, pavadinimas); KJMpm2897.raw (originalios skaitmeninio vaizdo bylos, sukurtos fotokamera, pavadinimas;
  • skaitmeninių bylų pavadinimuose didžiosios ir mažosios raidės rašomos taip, kaip jos yra atvaizduotos Muziejaus apskaitos knygose;
 2. Jei objektas yra dvipusis ir tai neatsispindi jo inventoriniame numeryje, arba, jei objekto nugarinėje pusėje nėra vaizdo, bet ji yra vertinga kokiais nors ženklais, įrašais, signatūromis ir t. t., tada skaitmeninto objekto originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimą sudaro: objekto inventorinis ar apskaitos šifras + numeris + brūkšnys + skaitmeninio atvaizdo eilės numeris iš 4 skaitmenų + failo prievardis, p: KJMpm2897-0001.tif  (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos (averso) pavadinimas); KJMpm2897-0002.tif (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos (reverso) pavadinimas).
 3. Jei skaitmenintą objektą sudaro sudedamosios dalys arba jis yra vienas iš komplekto sudedamųjų dalių, jo originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimą sudarys: objekto inventorinis ar apskaitos šifras + numeris + sudėtinės ar komplekto dalies žymuo „raidė ar skaičius" skliaustuose + skaitmeninio atvaizdo eilės numeris iš 4 skaitmenų (tik jei yra daugiau nei vienas objekto skaitmeninis atvaizdas) + failo prievardis. Skaitmeninio atvaizdo eilės numeriai suteikiami tokia tvarka: 0001 – pirmo lapo, aversas; 0002 – pirmo lapo reversas; 0003 – antro lapo aversas; 0004 – antro lapo reversas ir t. t. Sukuriamų skaitmeninių bylų pavadinimų pavyzdžiai:
  • KJMpm2897(A)-0001.tif (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMpm2897(A)-0002.tif – originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (pirmo lapo reverso, arba antro skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMpm2897(A)-0003.tif (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (trečio lapo averso ir t. t.);
  • KJMpm2897(B).tif (sekančio objekto iš to paties komplekto, turinčio tik vieną skaitmeninį atvaizdą, originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas);
  • KJMPM2897(1)-0001.raw (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMPM2897(1)-0002.raw (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (pirmo lapo reverso, arba antro skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMPM2897(1)-0003.raw (originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (trečio lapo averso ir t. t.); KJMPM2897(2).raw (sekančio objekto iš to paties komplekto, turinčio tik vieną skaitmeninį atvaizdą, originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas).
 4. Jei skaitmeninant eksponatą ar kitą vertybę yra poreikis atskirai išskirti jo fragmentus, tokių originalių skaitmeninių vaizdų bylų pavadinimą sudarys:  eksponato inventoriaus ar apskaitos šifras + numeris (+ sudėtinės ar komplekto dalies žymuo „raidė ar skaičius", jei reikia) + brūkšnys + trumpinys „fragm."+ apatinis brūkšnys + fragmento eilės numeris + taškas + failo prievardis.  Skaitmeninių bylų pavadinimų pavyzdžiai:
  • KJMpm2897-fragm_0001.tif (objekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas);
  • KJMpm2897(A)-fragm_0001.tif (objekto iš komplekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas);
  • KJMpm2897(1)-0001-fragm_0001.tif (objekto, turinčio keletą skaitmeninių atvaizdų (dvipusis dokumentas, žurnalas), fragmento originalaus skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas).
 5. Skaitmenintųo objektų išvestinių („I") skaitmeninių vaizdų bylų pavadinimus sudaro: eksponato inventoriaus ar apskaitos šifras + numeris + brūkšnys ir „I" + taškas + failo prievardis. Skaitmeninių bylų pavadinimų pavyzdžiai:
  • KJMpm2897-I.tif (išvestinio skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas);
  • KJMPM2897-0002-I.tif (dvipusio objekto, jei tai neatsispindi jo inventoriniame numeryje išvestinio skaitmeninio vaizdo bylos pavadinimas (reverso);
  • KJMPM2897(A)-0001-I.tif (objekto, sudaryto iš sudedamųjų dalių (ar komplekto dalies) išvestinio vaizdo failo vardas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo)
  • KJMPM2897(A)-fragm_0001-I.tif (objekto iš komplekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento išvestinio vaizdo failo vardas);
  • KJMPM2897(1)-0001-fragm_0001-I.tif (objekto, turinčio keletą skaitmeninių atvaizdų (dvipusis dokumentas, žurnalas), fragmento išvestinio vaizdo failo vardas).
 6. Analogiškai suformuojami ir kitų formatų skaitmeninių bylų pavadinimai, pakeičiant, pvz., plėtinį *.tiff į plėtinį (prievardį) *.jpg . Jei tai yra išvestinis „min" arba „max" *.jpg atvaizdas, prieš failo prievardį atitinkamai įterpiamas brūkšnys ir trumpinys min arba max. Pavadinimų pavyzdžiai:
  • jpg (išvestinio *.jpg pilno dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897-min.jpg (išvestinio *.jpg 100×100 pix dydžio vaizdo failo pvadinimas);
  • KJMPM2897-max.jpg (išvestinio *.jpg 500×460 pix dydžio vaizdo failo pvadinimas);
  • KJMPM2897-0002.jpg (dvipusio objekto, jei tai neatsispindi jo inventoriniame numeryje išvestinio *.jpg pilno dydžio vaizdo (reverso) failo pavadinimas);
  • KJMPM2897-0002-min.jpg (dvipusio objekto, jei tai neatsispindi jo inventoriniame numeryje išvestinio *.jpg 100×100 pix dydžio vaizdo (reverso) failo pavadinimas);
  • KJMPM2897-0002-max.jpg (dvipusio objekto, jei tai neatsispindi jo inventoriniame numeryje išvestinio *.jpg 500×460 pix dydžio vaizdo (reverso) failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(A)-0001.jpg (objekto, sudaryto iš sudedamųjų dalių (ar komplekto dalies) išvestinio *.jpg pilno dydžio vaizdo failo pavadinimas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMPM2897(A)-0001-min.jpg (objekto, sudaryto iš sudedamųjų dalių (ar komplekto dalies) išvestinio *.jpg 100×100 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMPM2897(A)-0001-max.jpg – objekto, sudaryto iš sudedamųjų dalių (ar komplekto dalies) išvestinio *.jpg 500×460 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas (pirmo lapo averso, arba pirmo skaitmeninio atvaizdo);
  • KJMPM2897(A)-fragm_0001.jpg (objekto iš komplekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento išvestinio *.jpg pilno dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(A)-fragm_0001-min.jpg (objekto iš komplekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento išvestinio *.jpg 100×100 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(A)-fragm_0001-max.jpg (objekto iš komplekto, turinčio vieną skaitmeninį atvaizdą, fragmento išvestinio *.jpg 500×460 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(1)-0001-fragm_0001.jpg (objekto, turinčio keletą skaitmeninių atvaizdų (dvipusis dokumentas, žurnalas), fragmento išvestinio *.jpg pilno dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(1)-0001-fragm_0001-min.jpg (objekto, turinčio keletą skaitmeninių atvaizdų (dvipusis dokumentas, žurnalas), fragmento išvestinio *.jpg 100×100 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas);
  • KJMPM2897(1)-0001-fragm_0001-max.jpg (objekto, turinčio keletą skaitmeninių atvaizdų (dvipusis dokumentas, žurnalas), fragmento išvestinio *.jpg 500×460 pix dydžio vaizdo failo pavadinimas);
 7. Prie visų restauruotų skaitmenintų eksponatų skaitmeninių vaizdų papildomai prieš failo prievardį pridedamas trumpinys „rest". Jei restauruotą eksponatą iliustruojančių skaitmeninių vaizdų yra daug (tarp jų ir sukurtų restauravimo metu) prie trumpinio „rest" papildomai pridedamas skaitmenintos nuotraukos eilės numeris iš keturių skaitmenų, pvz., „rest0001", „rest0002" ir t. t. Informacinės sistemos duomenų bazėje pateikiamuose eksponato restauravimo dokumentuose ir kitoje restauravimo dokumentacijoje turi būti nurodytos santrumpų „rest0001", „rest0002" ir kt. panašių trumpinių reikšmės.

 

SKAITMENINIŲ VAIZDŲ SKOLINIMAS IR NAUDOJIMAS

 1. Visi Muziejuje skaitmenintų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų atsisiuntimo, pakartotinio naudojimo atvejai yra fiksuojami.
 2. LIMIS DB saugomos sklaidai skirtos skaitmeninės bylos informacijos naudotojams yra prieinamos be apribojimų ir nemokamai. Kiekvieną tokios skaitmeninės bylos atsiuntimą fiksuoja LIMIS sistema.
 3. Asmenys, norintys pakartotiniam naudojimui komerciniais ir nekomerciniais tikslais gauti didelių parametrų (aukštos kokybės) skaitmenines bylas, kol LIMIS sistemoje nėra galimybės jas iš sistemos DB atsisiųsti automatiškai, kartu sudarant sutartį dėl jų panaudojimo, turi per LIMIS sistemą automatiškai arba elektroniniu, paprastu paštu atsiųsti Muziejui prašymą pateikti didelių parametrų skaitmenines bylas. Pareiškime nurodoma, kam planuojama panaudoti skaitmenines bylas, ar jas paraiškovas nori gauti mokamai ar nemokamai ir kokiu būdu norėtų gauti skaitmeninę bylą (pvz., įrašytą į paraiškovo pateiktą CD / DVD, atsiųstą el. paštu ar kt. būdu). Prašyme pareiškėjas turi nurodyti, kad įsipareigoja, jog, paskelbdamas Muziejaus skaitmenines bylas, jis nurodys, kas yra eksponato savininkas, eksponato inventorinį numerį, kūrinio autorių (jei tai kūrinys), pavadinimą, kitą svarbiausią informaciją apie eksponatą ir skaitmeninės bylos autorių. Muziejaus Direktoriui raštu patvirtinus sutikimą dėl didelių parametrų skaitmeninių bylų pateikimo paraiškovui ir nurodžius pateikimo sąlygas (pateikti mokamai ar nemokamai), Muziejaus darbuotojai, atsakingi už skaitmeninių bylų pateikimą, paraiškovui jo prašyme ir direktoriaus vizoje nurodytu būdu pateikia skaitmenines bylas. Jei iškyla klausimų dėl skaitmeninių bylų pateikimo, jie yra derinami su paraiškovu ir / arba Muziejaus specialistais.
 4. Direktoriaus vizuoti prašymai yra numeruojami vientisa didėjančia seka ir segami į bylą.
 5. Visi skaitmeninių bylų panaudojimo atvejai, kai paraiškovui skaitmeninius vaizdus pateikia Muziejus, yra registruojami vieningame Muziejaus skaitmeninių bylų panaudojimo registre.
 6. Muziejus paraiškovui nemokamai suteikia teisę pateiktas skaitmenines bylas naudoti pakartotinai.
 7. Mokestis už skaitmeninių bylų sukūrimą pagal Muziejuje patvirtintus kultūros paveldo objektų skaitmeninimo įkainius gali būti imamas tik tuo atveju, jei vykdydamas paraiškovo prašymą, Muziejus turėjo kultūros paveldo objektus suskaitmeninti neplanine tvarka, t. y. rasti papildomų finansinių ir intelektualinių išteklių skaitmeninėms bylos sukurti ir jei šios skaitmeninės bylos nėra sukurtos vykdant kultūros paveldo skaitmeninimo projektus, kurių finansavimo sąlygose yra nurodyta, jog projekto vykdymo metu sukurtas skaitmeninis turinys projekto vykdytojo negali būti naudojamas pelnui gauti.
 8. Už skaitmenintų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų pateikimą Muziejus iš paraiškovų mokesčio neima.

 

________________________

 

Parengė LM ISC LIMIS