Feliksas Abramovskis

First name Feliksas
Surname Abramovskis

Detailed biography

Vilniaus vaito teismo regentas. Gyveno XVIII a.