Ludolf Backhuysen I

First name Ludolf
Surname Backhuysen I
Professions piešėjas, raižytojas, tapytojas, dailininkas
Date of birth 1630 m.

Detailed biography

Olandų tapytojas, kaligrafas, raižytojas.

Other aliases

Name Surname Language
Ludolf Backhuysen the elder
Ludolf Bacchuisen
Ludolf Bachuysen
Ludolf Bachuyson
Ludolf Backhauyzon
Ludolf Backhuijsen
Ludolf Backhuijzen
Ludolf Backhuisen
Ludolf Backhuissen
Ludolf Backhuizen
Ludolf Backhusen
Ludolf Backhuyen
Ludolf Backhuysan
Ludolf Backhuysem
Ludolf Backhuyzen I
Ludolph Backhuysen
Ludolf Backhuyson
Ludolf Backhuyssen
Ludolf Backhuysum
Ludolf Backhuysun
Ludolf Backhuysyn
Ludolf Backhuysen
Ludovicus Backhuysen
Ludolf Backhuyzen
Ludolf Backuysen
Ludolf Backhyson
Ludolf Backmuizen
Ludolf Backuyson
Ludolf Bakhuisen
Ludolf Bakhuizen
Ludolf Bakhuysen
Ludolf Bakhuyzen
Ludolf Bakuisen
Ludolf Buckhuysen
Ludolf I Backhuisen
R. Backhuysen
R. Backhuisen
Ludolph Backhuysen
Ludolff Backhuijsen
Ludolf I Backhuysen Backhuyzen
Ludolf I Bakhuisen
Liudolfas Bakheizenas I lietuvių kalba