Nuotrauka "Mūsų kalbininkai" iš to meto (1909 m.) leidinio

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Marija and Jurgis Šlapeliai House-Museum
Fund unspecified
Exhibit type fotografija 
Field istorija

Description

Exhibit description

Sėdi: (iš kairės) J. Šlapelis, J. Jablonskis, Kun. J. Laukaitis. Stovi: Stud. K. Būga, Stud. J. Balčikonis. Apačioje prierašas: „Šią vasarą mūsų kalbos žinovai susirinkę Seinuose per keletą savaičių svarstė kalbos dalykus. Neužilgo susilauksime naujos gramatikos ir sintaksio. Kalbininkai, apsvarstę didžiuosius dalykus, šiaip išsidalino darbą: Prof. J. Jablonskis rašo sintaksį, Dr. J. Šlapelis – gramatiką, o K. Būga išleis veikalą apie rašybą.“ 1909 m. liepos mėn. 11 d. laiške Marijai Šlapelienei Jurgis Šlapelis rašė: „Brangiausioji! Mokso Dr[augijos] susirinkiman niekas nebevažiavom: skubiam dirbti. Aš jau baigiu daiktavardį su visais linksniavimais. Kiti kažin ar ką padarys. Jabl[onskis] ketina sustatyti tik vientisinio sakinio sintaksį. Ilgai labai pravertėm su įvairiais terminais; gramatikai terminus aš jau turiu visus. [...] Paragink, kad Smetona nupirktų Jablonskiui rusiškus sintaksius Krasnogorskio ir Polivano, abudu ir kuo-greičiausiai atsiųskit. [...]“

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Nuotrauka "Mūsų kalbininkai" iš to meto (1909 m.) leidinio more information...

Information on inventory

Data author Milda Urbonienė