E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas Kauno valstybinis akademinis dramos teatras

1920 m. gruodžio 19 d. Kaune įkurta Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla. Lietuvių meno kūrėjų draugijos leidinys „Menas“. – Kaunas, 1920 m. liepos 29, Nr. 1); nuo 1922 m. gegužės 1 d. – Valstybinis dramos teatras (Valstybės teatro drama, – LTSR CVLMA, f. 101, ap. 1, b. 1); nuo 1925 m. birželio 25 d. – Valstybinis teatras (1925 m. birželio 5 d. švietimo ministro įsak. Nr. 37. – LTSR CVA, f. 391, ap. 8, b. 71, l. 5); Dramos ir Operos trupės buvo sujungtos (LTSR CVLMA, f. 101, ap. 1, b. 1); nuo 1941 m. gruodžio 30 d. – Kauno didysis teatras (1941 m. gruodžio 30 d. švietimo generalinio tarėjo įsak. F/Nr. 39. – LTSR CVA, f. R-629, ap. 2, b. 3, l. 20); nuo 1944 m. spalio 11 d. – Kauno valstybinis dramos teatras (1944 m. spalio 11 d. LTSR LKT nutarimas Nr. 130 // LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. – 1944 m. sausis-gruodis, Nr. 1, p. 28,29); nuo 1949 m. rugsėjo 5 d. MRV prie LTSR MT viršininko 1949 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 408 prie Kauno valstybinio dramos teatro prijungtas Kauno muzikinės komedijos teatras; pavadinimas – Kauno valstybinis dramos ir muzikos teatras (LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 9, l. 22); nuo 1959 m. gegužės 1 d. LTSR kultūros ministro 1959 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 146 dramos trupė sujungiama su Kauno jaunojo žiūrovo teatro trupe; – pavadinimas – Kauno valstybinis dramos teatras (LTSR CVLMA, f. 126, ap. 1, b. 1, l. 3); nuo 1990 m. kovo 26 d. Lietuvos kultūros ministerijos nutar. Nr. 28 Kauno valstybiniam dramos teatrui suteikiamas Akademinio teatro vardas.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Non-preferred term

Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Valstybinis teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno didysis teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno valstybinis dramos ir muzikos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Terms in other languages

Kaunas State Drama Theatre anglų kalba