Projekto įgyvendinimo metu (pirmajame jo įgyvendinimo etape – 2010–2012 m.) LIMIS įdiegiama ir pradedama naudoti 4 nacionaliniuose ir 15 respublikinių muziejų. Plėtojant projektą, antrajame jo etape, sistemą planuojama įdiegti 67 savivaldybių, 22 žinybiniuose, privačiuose ir kt. muziejuose, kurie veikia geografiškai nutolusiuose regionuose. Taip dirbant, turėtų būti sumažinta geografinių ir ekonominių veiksnių nulemta skaitmeninė atskirtis ir skatinami informacinės visuomenės plėtros procesai.

Pagrindinėms LIMIS sistemos funkcijoms užtikrinti yra sukurta kompleksinė informacinė sistema, kurią sudaro trys pagrindiniai posistemiai, skirti vykdyti:

  1. automatizuotą eksponatų apskaitą, duomenų apie juos kaupimą, sisteminimą, apdorojimą ir teikimą (LIMIS-M ir alternatyvus LIMIS-M posistemis);
  2. duomenų saugojimą, rezervinį kopijavimą ir teikimą į kitas informacines sistemas ir portalus (LIMIS-C posistemis);
  3. duomenų sklaidą (LIMIS-K posistemis arba portalas „LIMIS").

LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis. Jis yra skirtas kaupti, saugoti iš visų LIMIS-M posistemių duomenų bazių teikiamam muziejų eksponatų skaitmeniniam turiniui ir teikia jį į LIMIS-K posistemį bei kitus viešuosius katalogus (portalus), taip pat centralizuotai administruoja ir valdo visus sistemos operacinius duomenis (klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių, personalijų žodynus ir kt.).

LIMIS-M – Lietuvos muziejų naudojamas LIMIS posistemis yra skirtas muziejuose saugomų eksponatų automatizuotai apskaitai vykdyti, eksponatams skaitmeninti, duomenims analizuoti, originaliems, išvestiniams, sklaidai skirtiems eksponatų skaitmeniniams vaizdams kaupti, archyvuoti ir skaitmeniniam turiniui teikti į LIMIS-C bei į kitus viešuosius katalogus. Tuo tikslu pirmajame projekto įgyvendinimo etape yra realizuota galimybė naudoti arba nuotolinį posistemį (LIMIS-M alternatyvus), kuris nereikalauja posistemio diegimo ir su tuo susijusių kaštų, arba lokalų posistemį (LIMIS-M). Lokalus LIMIS-M yra įdiegtas visuose 19-oje Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurie šiame projekte dalyvavo naudos gavėjų teisėmis.

LIMIS-K – portalas, naudoja LIMIS-C posistemyje saugomus duomenis ir juos viešina.

LIMIS-C ir LIMIS-K posistemiai yra įdiegti ir nuo 2012 m. pradėti eksploatuoti sistemos valdytojo ir tvarkytojo – Lietuvos dailės muziejaus – patalpose.

LIMIS-M posistemis 2012 m. įdiegtas ir pradėtas eksploatuoti 19-oje Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų.

LIMIS-M alternatyvus posistemis yra sudėtinė LIMIS-C posistemio dalis, kuriuo nuotoliniu būdu gali naudotis visi kiti Lietuvos muziejai.

Atnaujinta 2014-11-18