« Atgal

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pareigas

Lietuvos dailės muziejus, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius, biudžetinė įstaiga, kodas 190756087, tel. nr. (8 5) 26280 30, el. p. muziejus@ldm.lt

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti muziejui, įgyvendinant muziejaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.

Pareigybės aprašymas.

Pretendentai turi atitikti šiuo specialius kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo", reikalavimus.
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" reikalavimų.
 • užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos mokėjimą B2 lygiu patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 • užpildytą pretendento anketą 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. vasario 4 dienos.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu ir raštu.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbiamuose konkursuose eiti nacionalinių muziejų vadovų pareigas. Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai gali teikti dokumentus dalyvauti visuose juos dominančiuose konkursuose, nes konkursų baigiamasis etapas bus vykdomas skirtingu metu.

Telefonas pasiteirauti 8 608 47639.