Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Šilutės Hugo Šojaus muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Pakalnės vandens kėlimo stotis

  Pakalnės vandens kėlimo stotis, 1930 m.

  Fotografija nespalvota, horizontalaus formato. Pakalnės vandens kėlimo stotis, Šilutės raj.

 • Senasis Šilutės dujų fabrikas

  Senasis Šilutės dujų fabrikas, 1942 m.

  Fotografija nespalvota, horizontalaus formato. Šilutės dujų fabrikas.

  1907 m. Verdainės (Šilutės m.) gyvenvietėje buvo baigtas statyti ir pradėtas eksploatuoti dujų fabrikas (dab. Tilžės g. 24). Fabrikas turėjo dvi krosnis. Dujų fabriko teritorijoje buvo įrengtas vienas antžeminis  rezervuaras. Akmens anglis į Šilokarčemą (Šilutė) atveždavo geležinkeliu, o nuo jo – vežimais į dujų fabriką. Gamykloje gamintos dujos vamzdžiais pasiekdavo Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės įstaigas, įmones, gyvenamuosius namus, dujomis buvo apšviečiamos gatvės. 1950 m. dujų fabriko pastatai ir teritorija buvo atiduota besikuriančiai Šilutės mašinų melioracijos stočiai.

 • Senasis Šilutės dujų fabriko administracijos pastatas

  Senasis Šilutės dujų fabriko administracijos pastatas, XX a. II p.

  Fotografija nespalvota, horizontalaus formato. Šilutės dujų fabriko administracinis pastatas.

  1907 m. Verdainės (Šilutės m.) gyvenvietėje buvo baigtas statyti ir pradėtas eksploatuoti dujų fabrikas (dab. Tilžės g. 24). Fabrikas turėjo dvi krosnis. Dujų fabriko teritorijoje buvo įrengtas vienas antžeminis  rezervuaras. Akmens anglis į Šilokarčemą (Šilutė) atveždavo geležinkeliu, o nuo jo – vežimais į dujų fabriką. Gamykloje gamintos dujos vamzdžiais pasiekdavo Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės įstaigas, įmones, gyvenamuosius namus, dujomis buvo apšviečiamos gatvės. 1950 m. dujų fabriko pastatai ir teritorija buvo atiduota besikuriančiai Šilutės mašinų melioracijos stočiai.

 • Pagerintos giesmių knygos, kuriosia brangiausios senos ir naujos Giesmės surašytos Dievui ant Garbės

  Pagerintos giesmių knygos, kuriosia brangiausios senos ir naujos Giesmės surašytos Dievui ant Garbės, 1892 m.

  Giesmynas "Pagerintos giesmiu knygos, kuriosia brangiausios senos ir naujos giesmės surašytos Dievui ant garbės ir Prusų Karalistėje esantiems lietuvininkams ant dušių išganimo podraug su maldų knygomis, kuriosia ne tiktay senos, bet ir naujos maldos randamos yra". Tekstas Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 794+94+24+12 psl.

  Įrišta kartu:Trečioji dalis giesmių knygų, kurioje randas geroks skaitlius naujų krikščioniškų giesmių. Autorius: Frydrichas Kuršaitis. Karaliaučius: Verlag der Hartungschen Buchruckerei. - 94 p.

  Įrišta kartu: Nusidavimas kentėjimo ir mirimo mūsų pono ir Išganytojo Jėzaus Kristaus, pagal evangelistą Matą tykioj pėtnyčioj paskaitytinas, su keliais nobažnais giesmių perskyrimėliais.  Karaliaučius : Drud u. Verlag der Hartungschen Buchruckerei. - 24 p.

  Įrišta kartu: Dvylika dvasišku nauju liaupsinimo giesmju, pagal nauja ir sena Testamentą ... per sv. dvasės darbą sutaisytos, ir pagal norėjimądaug nobažnų krikščionių i druką paduotos.Šilutė: Otto Sekunnos spaustuvė. - 12 p.

  Giesmyne išspausdintos įvairios krikščioniškos giesmės ir maldos.

 • Katalikų maldaknygė

  Katalikų maldaknygė, XX a. 3 deš.

  Tekstas lietuvių kalba, 572 psl.

 • Giesmių knyga

  Giesmių knyga, 1924 m.

  Giesmių knyga.

  Įrišta kartu 5 knygos.  Įrišta kartu:pirma dalis, trūksta titulinio lapo, 796 psl. Įrišta kartu: "Treczioji dalis giesmju knygu, kurioje randas geroks skaitlius…". Išvertė iš vokiečių kalbos F. Kuršaitis, Königsberg, 1922 m., 100 psl.  Įrišta kartu: "Ketvirta Dalis  Ewangeliszkos giesmeles isz tuleropu knygeliu surinktos ir dwylika dwasiszku liaupsẽs", ~1922 m., Otto Sekunnos leidykla, Arturo Sekunnos spaustuvė, Šilutė.46 psl. Įrišta kartu: "Penkta dalis. Ewangeliszkos giesmeles isz tuleropu knygeliu surinktos", ~1922 m., Otto Sekunnos leidykla, Arturo Sekunnos spaustuvė, Šilutė. 26 psl. Įrišta kartu: "Nusidavimas kentėjimo ir mirimo mūsų pono ir Išganytojo Jėzaus Kristaus, pagal evangelistą Matą tykioj pėtnyčioj paskaitytinas, su keliais nobažnais giesmių perskyrimėliais", Königsberg. 24 psl.

  Tekstas lietuvių kalba, gotiškas šriftas.

  Knygos priekyje viršuje įspausta: " Paliecavok Ponui Dievui savo kelius", apačioje  gėlių šakelę ir inicialai:" M.Simoneit". Nugarėlėje įspausta: "Giesmių knyga", knygos reverse_ data: "1924".

   

   

 • Trumpas ir prastas Išguldymas visu Nedeles ir šventu Dienu klausimais ir Atsakymais

  Trumpas ir prastas Išguldymas visu Nedeles ir šventu Dienu klausimais ir Atsakymais, 1902 m.

  Jonas Liudvikas Sakutis

  Maldaknygė" Trumpas ir prastas Išguldymas visu Nedeles ir šventu Dienu klausimais ir Atsakymais", Jono Liudviko Sakučio (1864-1939) leidykla,Žiliai (vok.Szillen),Rytų Prūsija,   Otto v. Mauderode spaustuvė, Tižė.

  Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 663 psl

   

 • Tamošaus iš Kempės keturos knygeles apie Pasekimą Kristaus prasto Draugbrolio lietuviškay išverstos ir išdrukkavotos Mete 1898

  Tamošaus iš Kempės keturos knygeles apie Pasekimą Kristaus prasto Draugbrolio lietuviškay išverstos ir išdrukkavotos Mete 1898, 1898 m.

  Jonas Liudvikas Sakutis

  Knyga "Tamošaus iš Kempės keturos knygeles apie Pasekimą Kristaus prasto Draugbrolio lietuviškay išverstos ir išdrukkavotos Mete 1898".Tai viduramžių vokiečių teologo, vienuolio Tomo Kempiečio (Thomas a Kempis) populiarios knygos "Kristaus sekimas" vertimas į lietuvių kalbą, išleistas Rytų Prūsijoje H. Posto spaustuvėje 1830 m.Jono Liudviko Sakučio leidykla, Žiliai, Prūsija, 1898 m. Kristupo Giedraičio spaustuvė, Klaipėda

  Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 384 psl.

  Nugarėlėje įspausta: “Apie Palikimą Kristaus /Jono Buniano Dangunbegims”

 • Bybeles Tai esti: Visas Šventas Raštas Senojo ir Naujojo Testamento į lietuviškąją kalbą išverstas

  Bybeles Tai esti: Visas Šventas Raštas Senojo ir Naujojo Testamento į lietuviškąją kalbą išverstas

  Biblija"Bybeles Tai esti:Wisas Szwentas Raštas Senojo ir Naujojo Testamento į lietuviškąję kalbą išwerstas. Ant Paliepimo Wyriausiôs Prusiškôsiôs Bybelû=Draugystês Berlyne iš Naujo perweizdêtas", Halle : rasztais iszspaustas Kansteiniszkoje Bybeliû drukorijoje. Mete, 1903 m. Įrišta su: " Naujasis Testamentas musu Wiešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus į lietuviškaję kalbą išwerstas. Ant Paliepimo Wyriausiôs Prusiškôsiôs Bybelû=Draugystês Berlyne iš Naujo perweizdêtas ir pertaisytas Fridrikio Kuršaiczio Lietuvininkų Kunigo Karaliaucziuje", Mete 1903 m.

  Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 1136+312 psl.

  Knygos viršelio priekyje įspaustas kryžius, įrėmintas ornamentais kraštuose, žemiau: " H. Roegst".  Nugarinėje pusėje įspausta taurė - kielikas, žemiau data: "1908". Paauksuoti lapų kraštai.  
   

   

 • Dr. Jono Jokubo Rambako, Apmastymai apie Diewo rodą dēl žmoniû iszganymo...

  Dr. Jono Jokubo Rambako, Apmastymai apie Diewo rodą dēl žmoniû iszganymo..., 1896 m.

  Johann Jakob Rambach

  Mišknygė" Dr. Jono Jokubo Rambako, Apmastymai apie Diewo rodą dēl žmoniû iszganymo, kaip tie nů nabasztininko raszējo miesto bažnyczioje Gizůse dawadningose ketwergo misziose praneszti buwo / potam į dwį dalis suglausti ir į szwiesą statyti nů Jono Pilipo Frēzēniaus, Diewo žodzio tarno kunįgaiksztiszko surinkimo Darmsztate ; dabar isz wokiszkos kalbos į lietuwiszką perstatyti, ir Diewo žodį mylintiems lietuwininkams ant naudingo wartojimo pirmą kartą iszdůti per Kr. Gedratį".  Autorius: Rambach, Johann Jakob. Kristupo Giedraičio leidykla ir spaustuvė, Opstainiai, Tilžės apskritis. F.W.Sieberto leidykla, Klaipėda, 1896 m.

  Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 732 psl.

 • „Aš bei mano namai norim viešpačiui šlužyti“

  „Aš bei mano namai norim viešpačiui šlužyti“, 1914 m.

  Mišknygė (pamokslų rinkinys) „Aš bei mano namai norim viešpačiui šlužyti“. Išvertė iš vokiečių kalbos K. L. F. Neisas. Knygos sudarytojas Kristupas Jurkšaitis (Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas, kultūros veikėjas). Berlynas, 1914 m.

  Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, 664psl.

  Pamokslų rinkiniai, leidžiami knygomis, buvo paplitęs ir gana savitas Mažosios Lietuvos literatūros žanras. XIX a., stiprėjant pietistinėms nuotaikoms, pamokslai tapo neatskiriama surinkimų ir evangelikų namuose vykstančių apeigų dalimi. Pamokslų rinkinių knygos buvo didžiausios pagal apimtį, neretai iliustruotos, vienos iš brangiausių Mažosios Lietuvos lietuviškų spaudinių.

 • Giesmių knyga

  Giesmių knyga, 1924 m.

  Giesmių knyga.Be pavadinimo. Lietuvių kalba, gotiškas šriftas, nuo 13 iki 637 psl.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 226