Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Utenos kraštotyros muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Moneta, varinė, Lenkija, Jono II Kazimiero šilingas, 1664 m.

  Moneta, varinė, Lenkija, Jono II Kazimiero šilingas, 1664 m., 1664 m.

  Moneta, varinė, Lenkija, Jono II Kazimiero šilingas, 1664 m.

  Av.: beveik neįžiūrimas Jono II Kazimiero portretas dešiniuoju profiliu. Pakraščiu išmuštas beveik neįžiūrimas įrašas „IOAN CAS ...“.

  Rev.: sunkai įžiūrimas erelis. Pakraščiu išmuštas nepilnai įskaitomas įrašas „SOL ... OL ... 1664“.

 • Moneta, varinė, Lietuva, Jono II Kazimiero šilingas, 16? m.

  Moneta, varinė, Lietuva, Jono II Kazimiero šilingas, 16? m., XVII a. 7 deš.

  Moneta, varinė, Lietuva, Jono II Kazimiero šilingas, 16? m.

  Av.: beveik neįžiūrimas Jono II Kazimiero portretas dešiniuoju profiliu. Įrašas neįžiūrimas.

  Rev: beveik neįžiūrimas vytis. Įrašas neįžiūrimas.

 • Moneta, varinė, Lietuva, Jono II Kazimiero šilingas, 1666 m.

  Moneta, varinė, Lietuva, Jono II Kazimiero šilingas, 1666 m., 1666 m.

  Moneta, varinė, Lietuva, jono II Kazimiero šilingas, 1666 m.

  Av.: Jono II Kazimiero portretas dešiniuoju profiliu. Pakraščiu išmuštas įrašas „IOAN CAS REX“.

  Rev.: vytis. Virš jo – beveik neįžiūrima karūna. Po juo  – monograma? Štampas paslinkęs. Pakraščiu nepilnai išmuštas įrašas „SOLI MAG D ... 666“.

 • Sutartis

  Sutartis, 1894 m.

  Pardavimo sutartyje sudarytoje 1894 m. gegužės 31 d. rašoma, kad Kauno gub., Ukmergės apskr., Užpalių miestelio gyventojai Abraomas ir Idelis Skleiderovičiai parduoda dviejų aukštų mūrinį namą ir prie jo esantį žemės sklypą Aluotų vlsč. valstiečiui Jonui Gaigalui, Petro.Patvirtinta valsčiaus viršaičio parašu ir antspaudu. Priklijuoti keturi žyminiai ženklai. Žemiau surašyta kita pardavimo sutartis. 1910 m. rugsėjo 20 d. Jonas Gaigalas, Petro, parduoda tą patį namą ir žemės sklypą Jonui Vaitoniui. Patvirtinta Užpalių valsčiaus valdybos antspaudu ir viršaičio parašu. Priklijuoti keturi žyminiai ženklai. Tekstas rusų kalba.

 • Liudijimas

  Liudijimas, 1904 m.

  Liudijimas, kuriuo 1904 m. rugpjūčio 22 d. Kazimierui Rasikui, gyvenančiam Ukmergės apskrityje Anykščių valsčiuje, leidžiama pirkti iš Šoros Karp žemės sklypelį, esantį Mažeikiškių vienkiemyje. Patvirtintas Kauno gubernatoriaus antspaudu ir parašu. Tekstas rusų kalba.

 • Raštas

  Raštas, 1912 m.

  Raštas, kuriuo 1912 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus Žemės banko valdyba praneša, kad, užstačius Kušnieriūnų dvarą, Michalinai Kybartienei skiriama 7000 rublių paskola. Tekstas rusų kalba.

 • Žemės perdavimo dokumentas

  Žemės perdavimo dokumentas, 1902 m.

  Žemės perdavimo dokumentas rašytas 1902 m. gruodžio 31 d. Kauno gubernijos Valstiečių reikalų komisijos dėl 20 1/2  dešimtinės Vitenbergų žemės sklypo perdavimo bežemiams valstiečiams Jonui ir Nikiforui Semionovams. Tekstas rusų kalba..

 • Žemės atsisakymo dokumentas

  Žemės atsisakymo dokumentas, 1897 m.

  Dokumentas surašytas 1897 m. vasario 14 d. Utenos valsčiaus Mockėnų kaimo valstiečio Adomo Vilūno, Konstantino, kuris savo žemę perleidžia broliui. Patvirtintas valsčiaus viršaičio, raštvedžio parašais ir Utenos valsčiaus valdybos antspaudu.

 • Vekselis

  Vekselis, 1899 m.

  Išduotas 1899 m. sausio 19 d. Anicetui Budrevičiui, kad iš jo pasiskolinta 200 rublių. Tekstas rusų kalba.

 • Ūkio perdavimo aktas

  Ūkio perdavimo aktas, 1902 m.

  Ūkio perdavimo aktas, kuriuo 1902 m. vasario 7 d. Utenos valsčiaus, Maneičių kaimo valstietis Adomas Mikaila, Tado, savo broliui Petrui Mikailai perleidžia žemę, su pastatais, gyvu ir negyvu inventoriumi. Tvirtina Utenos valsčiaus viršaitis Martinėnas. Yra Utenos valsčiaus antspaudas, priklijuoti trys žyminiai ženklai. Tekstas rusų kalba.

 • Turto pripažinimo aktas

  Turto pripažinimo aktas, 1892 m.

  Dokumentas išduotas 1892 m. Rakauskui Ignui, gyv. Mockėnų k., Ukmergės apskr., kuriuo jam pripažįstamas ir patvirtinamas žemės sklypas. Yra priklijuotas žyminis ženklas, pabaigoje antspaudas.

 • Nutarimas

  Nutarimas, 1909 m.

  Nutarimas Čekonių kaimo, Debeikių valsčiaus valstiečių sueigos, kuri tvirtina, kad valstietis Juozapas Klimašauskas Čekonių kaime turi 9 dešimtines žemės ir jam pripažįstamos lygios teisės su kitais kaimo valstiečiais. Dokumentas patvirtintas Debeikių viršaičio ir raštininko parašais ir antspaudu. Antrame lape dokumentas patvirtintas papildomai viršaičio parašu ir antspaudu ir trijų liudininkų parašais.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 392