Paieškos kriterijai:

 • Muziejus: Utenos kraštotyros muziejus
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Kvitas Nr. 533

  Kvitas Nr. 533

  Kvitas Nr. 533 pagalvės mokesčio, duotas Medžioklių k. gyventojui Juciui Kazimierui 1917-10-20.

 • Rekvizicinis kvitas

  Rekvizicinis kvitas

  Rekvizicinis kvitas, išduotas 1915 m. rugpjūčio 25 d. Jurgiui Repečkai, gyvenančiam Molėtų vlsč., Oželiškių k., rekvizavus kumelę. Kvitas mėlynas, spausdinta rusiškai, užpildytas juodu rašalu irgi rusiškai.

 • Rinkimai Užpaliuose ( Utenos r. ) į LTSR Aukščiausiąją Tarybą 1947 m.

  Rinkimai Užpaliuose ( Utenos r. ) į LTSR Aukščiausiąją Tarybą 1947 m., 1947 m.

  Rinkimai Užpaliuose ( Utenos r. ) į Aukščiausiąją Tarybą 1947 m. Prie balsadėžės stovi du vyrai ir moteris, apsirengę žiemine apranga. Kairėje sėdi rinkimų stebėtojas. Kampe stovi eglutė.

 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m., 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Av.: augalinių motyvų rėmelis žalsvo ornamento fone, atspausdintas neryškiomis raudona, mėlyna, violetine, žalia ir pilka spalvomis. Rėmelio apatiniuose kampuose juoda ir neryškiai raudona spalvomis atspausdinta po pasvirusį skaičių 3. Rėmelio apačios viduryje – įrėminta data 1905. Banknoto kairės viršuje ir dešinės apačioje juoda spalva atspausdinti jo serija ir numeris „ПУ 657922“. Rėmelio vidurio viršuje juoda spalva banguotai atspausdintas užrašas „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ“. Po šiuo užrašu banknoto centre neryškiai raudona spalva atspausdinti skaičius 3 ir augalinis ornamentas. Juoda spalva atspausdinti augalinis ornamentas ir užrašas penkiomis horizontaliomis eilutėmis „ТРИ РУБЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРIАЛА, СОДЕРЖИТЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА). “ Užrašo pirmosios eilutės šriftas daug didesnis už kitų. Po užrašo penktos eilutės šonais ir dalinai į šonus nuo jų – banko valdytojo ir kasininko parašai. Į kairę nuo užrašo pirmos – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Į dešinę nuo užrašo pirmos–ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdinta monograma – rusiška raidė H su karūna virš jos ir romėnišku skaičiumi II po ja.

  Rev.: banknoto šonuose po didelį žalsvos spalvos skaičių 3, aprėmintą rausvos ir melsvos spalvų ornamentais. Banknoto vidurio viršuje juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Po ereliu raudonai rudame fone žalia, rausva ir mėlyna spalvomis atspausdinta stilizuota gėlė. Ant jos baltomis raidėmis vienuolika eilučių atspausdintas užrašas „1. Разменъ государственныхъ кредитнхъ билетовъ на золотую монету обеспечивается всемъ достоянiемъ Государства, 2, Государственные кредитные билеты имеютъ хожденiе во всей Имперiи наравне съ золотою монетою, 3, За подделку кредитныхъ билетовъ виновне подвергаются лишенiю всехъ правъ состоянiя и ссылке въ каторжную работу,“

 • Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m., 1905 m.

  Banknotas, popierinis, Rusija, Nikolajaus II 3 rubliai, 1905 m.

  Av.: augalinių motyvų rėmelis žalsvo ornamento fone, atspausdintas neryškiomis raudona, mėlyna, violetine, žalia ir pilka spalvomis. Rėmelio apatiniuose kampuose juoda ir neryškiai raudona spalvomis atspausdinta po pasvirusį skaičių 3. Banknoto kairės viršuje ir dešinės apačioje juoda spalva atspausdinti jo serija ir numeris „УХ 803025“. Rėmelio vidurio viršuje juoda spalva banguotai atspausdintas užrašas „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ“. Po šiuo užrašu banknoto centre neryškiai raudona spalva atspausdinti didelis skaičius 3 ir augalinis ornamentas. Juoda spalva atspausdinti augalinis ornamentas ir užrašas penkiomis horizontaliomis eilutėmis „ТРИ РУБЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЕНИВАЕТЪ КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНIЯ СУММЫ (1 РУБЛЬ = 1/15 ИМПЕРIАЛА,  СОДЕРЖИТЪ 17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА).“ Užrašo pirmosios eilutės šriftas daug didesnis už kitų. Po užrašo penktos eilutės šonais ir dalinai į šonus nuo jų – banko valdytojo ir kasininko parašai. Į kairę nuo užrašo pirmos – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Į dešinę nuo užrašo pirmos – ketvirtos eilučių juoda spalva atspausdinta monograma – rusiška raidė H su karūna virš jos ir romėnišku skaičiumi II po ja.

  Rev.:banknoto šonuose – po didelį žalsvos spalvos skaičių 3, aprėmintą rausvos ir melsvos spalvų ornamentais. Banknoto vidurio viršuje juoda spalva atspausdintas dvigalvis erelis. Virš kiekvienos jo galvos – po karūnėlę. Virš erelio – karūna. Ereliui ant krūtinės – skydelis su Šv. Georgijumi. Ant sparnų – po keturis gubernijų herbus. Kairėje kojoje erelis laiko rutulį su kryžiumi, o dešinėje – skeptrą. Po ereliu raudonai rudame fone žalia, rausva ir mėlyna spalvomis atspausdinta stilizuota gėlė. Ant jos baltomis raidėmis vienuolika eilučių atspausdintas užrašas „1. Разменъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ на золотую монету овеспечивается всемъ достоянiемъ Государства. 2. Государственные кредитные билеты имеютъ хожденiе во всей Имперiи наравне съ золотою монетою. 3. За поддедку кредитныхъ бидетовъ виновные подвергаются лишенiю всехъ правъ состоянiя и ссылке въ каторжную работу.“

 • Programa

  Programa

  Programa Utenos parapijos religinės moterų dienos 1942 m. rugpjūčio 15 d. 1 lapas.

 • Padėka

  Padėka

  Padėka, įteikta kunigui Vladui Varanavičiui (karo metais klebonavusiam Leliūnų bažnyčioje) 1943-11-25 už padėjimą, vykdant savitarpinius pagalbos uždavinius. Padėka patvirtinta savitarpinės  pagalbos komiteto pirmininko ir narių parašais. 1 lapas.

 • Raštelis

  Raštelis

  Raštelis, kuriuo 1936 m. vasario 11 d. Leliūnų valsčiaus savivaldybė prašo Leliūnų parapijos kleboną, kad jis naujokų registracijos reikalams atsiųstų vyrų, gimusių 1915 m., sąrašą. Raštelis rašytas ranka juodu rašalu. Pasirašę – Leliūnų valsčiaus viršaitis ir sekretorius.

 • Pažymėjimas

  Pažymėjimas

  Pažymėjimas vargonininkų kursų, išduota 1936 m. rugsėjo 5 d. Pranui Jurgelėnui, gyv. Sudeikiuose. Patvirtintas kursų vedėjo kompozitoriaus Konrado Kavecko, egzaminų komisijos, sekretoriaus parašais ir Panevėžio r. katalikų veikimo centro valdybos antspaudu. Popierius melsvas. spausdinta ir už pildyta juodai.

 • Laiškas

  Laiškas

  Laiškas, rašytas kunigo Juozo Breivos 1921 m. rugsėjo 23 d. seseriai Onutei. Rašyta iš Kaltinėnų. Prašo sesers (kažkokio) delegato atvykimo proga iškepti visokių bulkelių, sausainių ir du tortus. Liepia paimt paršelį, kuris turi būti atiduotas už mišias ir padaryti visokių užkandžių pietums. Taip pat iš dvidešimties žmonių arba daugiau paimt vištų. Ruošti lai padeda Elžbieta, o Guiga tegul sutaiso tiltelį prieš bažnyčią.

 • Išrašas

  Išrašas

  Išrašas, Nr. 52, gimimo metrikų, išduotas 1929 m. rugsėjo 21 d. Pakalnių (Utenos vlsč.) bažnyčios klebono Onai Purvinytei, Juozo, g. 1886 m. rugpjūčio 6 d. Antaduobės vienkiemyje, Utenos valsčiuje. Tekstas rašytas ranka, juodu rašalu ant liniuoto popieriaus lapo. Kairėje, ties viduriu, yra bažnyčios spaudas (ovalo formos, violetinės spalvos, centre Marija su kūdikiu). Žemai klebono parašas. Remiantis šiuo išrašu, sovietų valdžia išdavė pasą. Viršuje, kairėje atspausta: ПАСПОРТ ВЫДАН 194...г.

 • Atvirukas. „Meilė, Tikėjimas, Viltis“

  Atvirukas. „Meilė, Tikėjimas, Viltis“

  Atvirukas. „Meilė, Tikėjimas, Viltis“, išleista Onos Vitkauskytės knygyno Kaune 1921 metais. Prie kryžiaus dvi merginos stovi, viena sėdi.

 • Rodomi įrašai nuo 3661 iki 3672
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 359