Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema


2009 m. buvo inicijuotas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose" (toliau – LIMIS projektas). Jo tikslas – sukurti bei Lietuvos muziejuose įdiegti LIMIS sistemą, kuri turėtų sudaryti sąlygas plėsti Lietuvos muziejų teikiamas elektronines paslaugas visuomenei.  Projekto įgyvendinimo metu (2010–2012 m.) LIMIS sistema įdiegiama ir pradedama naudoti 4 nacionalinių ir 15 respublikinių muziejų bei sudaromos sąlygos prie jos per Internetą jungtis ir su LIMIS sistema dirbti visiems kitiems Lietuvos muziejams.

LIMIS – tai Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurios pagalba galima kurti bendrą nacionalinį kultūros paveldo skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą informaciją apie unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės reiškinius, kaupti, saugoti šią informaciją ir pristatyti ją visuomenei elektroninėje erdvėje.  

LIMIS paskirtis:

 1. Sujungti Lietuvos muziejų duomenų bazes į bendrą informacinę sistemą;
 2. Užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą;
 3. Užtikrinti priemones Lietuvos muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti;
 4. Užtikrinti paiešką, suteikiančią informaciją apie Lietuvos muziejų eksponatų saugojimo vietą, faktografinę ir kitokio pobūdžio informaciją.

LIMIS siekis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.

LIMIS tikslai:

 1. automatizuoti Lietuvos muziejuose saugomų vertybių apskaitą, kaupti, saugoti skaitmeninę informaciją, tvarkyti ir valdyti ją vadovaujantis vienodais standartais;
 2. sukurti LIMIS elektroninį katalogą;
 3. įdiegti funkcionalią ir įvairialypę Lietuvos muziejų eksponatų paiešką;
 4. užtikrinti duomenų apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus teikimą valstybės įstaigoms ir institucijoms;
 5. pagerinti Lietuvos muziejų veiklos koordinavimą ir valdymą;
 6. pagerinti naudotojų informacinį aprūpinimą pateikiant jiems išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus patogia skaitmenine forma;
 7. suteikti  LIMIS naudotojams galimybę naudotis interaktyviomis paslaugomis;
 8. integruoti Lietuvos muziejų informacinius resursus į pasaulio muziejų informacijos sistemas;
 9. pristatyti Lietuvos muziejuose saugomas vertybes virtualioje šalies ir pasaulio kultūros paveldo erdvėje.

LIMIS projekto tikslų įgyvendinimas neapsiriboja vien tik informacinės sistemos sukūrimu ir įdiegimu Lietuvos muziejuose, jos techninio suderinamumo su kitomis susijusiomis informacinėmis sistemomis užtikrinimu, bet ir garantuoja viešosios prieigos prie sistemoje saugomų duomenų apie muziejų eksponatus sukūrimą ir palaikymą bei klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų sukūrimą ir integravimą į sistemą.  Tokios sistemos atsiradimas yra svarbi prielaida ir sąlyga tolesniam elektroninių paslaugų vystymui Lietuvos muziejuose – el. paslaugų apimtims didinti, kokybei gerinti, personalo kvalifikacijai kelti.

Projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose" įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje".

LIMIS projekto įgyvendinimą finansuoja ES fondai ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Projekto vykdytojas – Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius).

Projekto vadovė – Danutė Mukienė (tel. (8 5) 261 9670, el. p. danute@limis.lt).

Projektas įgyvendinamas 2010 m. kovo 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.

LIMIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos dailės muziejus.

 

Lietuvos dailės muziejaus 2018–2021 m. įgyvendina šiuos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida" bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus:

 1. „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus" (LDM yra šio projekto vykdytojas).

(Daugiau informacijos apie projektą rasite čia)

 

 1. „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra" (projekto vykdytojas yra Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, LDM projekte dalyvauja partnerio teisėmis).

(Daugiau informacijos apie projektą rasite čia)

Atnaujinta 2018-09-19