• Švietimo istorija Lietuvoje

     Švietimo istorija Lietuvoje

   Švietimo šaknys glūdi gilioje senovėje. Žmonija visais laikais iš kartos į kartą perdavinėjo savo patirtį ir dvasinio gyvenimo nuostatas. Tautosaka, senovės apeigos rodo, kad dar ikikrikščioniškais laikais lietuviai rūpinosi savo vaikų auklėjimu ir ugdymu. Praktinė patirtis ir dvasiniai turtai buvo perduodami žodžiu. Pirmosios mokyklos Lietuvoje pradėtos steigti XIV amžiaus pabaigoje, tačiau švietimo sistema, apimanti visas jos pakopas – pradinę ir aukštesniąją mokyklas bei universitetą – Lietuvoje buvo sukurta tik XVI amžiuje. Lietuvos švietimo istorijos muziejus siekia parodyti, kad švietimas Lietuvoje vystėsi ant bendrų visai krikščioniškajai Europai pamatų, ir išryškinti, kuo unikalus Lietuvos mokyklos nueitas kelias.

   Lietuvos švietimo istorijos muziejus įkurtas 1922 metais pedagogo, visuomenės veikėjo Vinco Ruzgo iniciatyva. Jo saugyklose sukaupta daugiau negu 50 000 eksponatų, kurie atspindi ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją. Čia organizuojamos parodos švietimo istorijos, šiuolaikinio švietimo temomis, apie garsius Lietuvos mokytojus, Lietuvos ir užsienio mokyklas. Vyksta ir mokinių bei mokytojų kūrybos darbų pristatymai, plėtojama edukacinė veikla.

   Nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje pristatoma švietimo istorija nuo XIV iki XX amžiaus pabaigos. Unikalūs vadovėliai ir kiti švietimo realijas atspindintys daiktai eksponuojami trijose salėse. Muziejaus lankytojai gali susipažinti su švietimo istorijai svarbiausiomis asmenybėmis, leidiniais, aktualiais Lietuvos istorijos faktais. Dalis informacijos pateikiama pasitelkiant šiuolaikines technologijas, originaliems muziejaus eksponatams pristatyti naudojamos netradicinės eksponavimo formos.

Parodos objektai

   
 • Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm (Lietuvių - vokiečių ir vokiečių - lietuvių kalbų žodynas)

  Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm (Lietuvių - vokiečių ir vokiečių - lietuvių kalbų žodynas), 1730 m.

  Frydrichas Vilhelmas Hakas

  „Vocabularium lithuanico - germanicum et germanico - litvanicvm gramatic“. 336 psl. (žodynas su gramatika) Dructts Stephanus Orban. Papildymas: Leidinys kietu viršeliu. Odine nugarėle. Halės universiteto Lietuvių kalbos seminaro vedėjo, vertėjo, žodynininko ir teologo Frydricho Vilhelmo Hako (Haack Friedrich Wilhelm) (1706 – 1754m.) 4000 žodžių, lietuvių - vokiečių, vokiečių - lietuvių kalbų žodynas (Vocabvlarivm Litthvanico - Germanicvm, et Germanico - Litthvanicvm) su trumpa lietuvių kalbos gramatika (kuri prasideda nuo 231 p.), 1730 m. išleistas Halėje. Žodyne - 336 psl.

 • KAZANIA na niedziele i święta całego roku. Pamokslų rinktinė. Tritomis.

  KAZANIA na niedziele i święta całego roku. Pamokslų rinktinė. Tritomis., 1793 m.

  Petras Skarga

  Kazanie na niedziele y święta całego roku. W. X. Piotra Skargi. Tom IV, V, VI. Papildymas: Piotr Skarga (Petras Skarga, lot. Petrus Scarga), KAZANIA  na niedziele i święta całego roku. Wilno: W Drukarni J. K. Mci przy Akademij Roku 1793. [Pamokslai sekmadieniais ir švenčių dienomis ištisus metus]. Knyga. Kietais viršeliais. Odine nugarėle dekoruota augaliniu motyvu. Viršelių kampukai, išoriniai, aptaisyti oda. Surišti trys tomai (IV, V, VI). Lenkų kalba. Iliustruota. Kiekvieno tomo pradžioje iliustracija, miniatiūra.

 • ANTIQUITES DE POLOGNE, DE LITVANIE ET DE SLAVONIE, EXPLIQUEES PAR JOACHIM LELEWEL. LENKIJOS, LIETUVOS IR SLAVŲ SENIENOS.

  ANTIQUITES DE POLOGNE, DE LITVANIE ET DE SLAVONIE, EXPLIQUEES PAR JOACHIM LELEWEL. LENKIJOS, LIETUVOS IR SLAVŲ SENIENOS., 1842 m.

  Joachimas Lelevelis

  Antiquités de Pologne, de Litvanie et de Slavonie, expliquées par Joachim Lelewel. Nº 1. Notige sur la monnaie de Pologne (Inseree dans La Pologne Illustreé) 1842m. 16 psl. Papildymas: Antiquités de Pologne, de Litvanie et de Slavonie, expliquées par Joachim Lelewel. Nº 1. Notige sur la monnaie de Pologne [Lenkijos, Lietuvos ir Slovėnijos senienos paaiškintos Joachimo Lelevelio. Nº 1. Pranešimas apie Lenkijos valiutą.]  Viršelio miniatiūroje vaizduojama Lenkijos (pakeltus sparnus demonstruojantis baltas erelis su karūna) ir Lietuvos (šarvuotas raitelis ant  žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo skydas su dvigubu kryžiumi) herbų simbolika, šūkis viršuje: „Laisvę, Nepriklausomybę”, („WOLNOŚĆ, CAŁOŚĆ, NIEPODLEDOŚĆ”), paskutiniame puslapyje, miniatiūroje vaizduojami Abiejų Tautų Respublikos herbai: Žemaitijos, Ukrainos, kitų žemių vėliavos. Viršelio apačioje ir 16 p. RPM inventorinio nr. įrašas juodu rašalu.

 • Grifelinė lentelė ir grifeliukas

  Grifelinė lentelė ir grifeliukas, XIX a. II p.

  Grifelinė lentelė ir  grifeliukas

 • Simono Daukanto rankraščio kopija.

  Simono Daukanto rankraščio kopija., XIX a. 6 deš. (?) – XIX a. 7 deš. (?)

  Dominikas Cezarijus Chodzka

  Simono Daukanto (1793-1864) byla. Rankraštis. Daukantiškos kalbos rankraščio pavyzdys. Papildymas: Simono Daukanto rankraščio kopija. Manoma, kad tiksliai atliktą S. Daukanto rašto kopiją XIX a. 6-7 dešimtmetyje padarė S. Daukanto bendramokslis ir kolega Dominikas Cezarijus Chodzka (1796–1863). Ilgą laiką manyta, kad tai paties Simono Daukanto rankraštis, tačiau, atlikus raidžių rašymo lyginimo studiją, paaiškėjo, kad tai tiksli S. Daukanto rašto kopija. Kad tai kopija, manoma ir dėl to, kad S. Daukantas beveik visus dokumentus rašė ant rankų darbo popieriaus, o šis rankraštis parašytas ant prasto fabrikinio popieriaus. Tekstas lietuvių kalba. Rankraštis klijais priklijuotas prie kartono (sovietmečiu).

 • Veiverių mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas A. Žilinskui

  Veiverių mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas A. Žilinskui, 1898-06-06

  Dokumentas, originalas. Atestatas Nr. 312, Veiverių mokytojų seminarijos baigimo, išduotas 1898 m. birželio 6 d. Antanui Žilinskui. Dokumentas - rusų kalba. Patvirtintas aštuoniais parašais įvairių seminarijos darbuotojų ir antspauduotas apvaliu mėlyno rašalo antspaudu, aplink įrašas: „ВЕЙВЕРСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРIИ“. Veiveriai, 1898 m.

 • КНИГА ДЛЯ ЧТЕНIЯ. Vilniuje išleistas vadovėlis skaitymo mokymui.

  КНИГА ДЛЯ ЧТЕНIЯ. Vilniuje išleistas vadovėlis skaitymo mokymui., 1902 m.

  Odincovas, Bogojavlenksis

  КНИГА ДЛЯ ЧТЕНIЯ в народныхъ училищахъ СЕВЕРНО ЗАПАДНОГО КРАЯ  РОССIИ [...]. Papildymas: Vilniuje išleistas vadovėlis, skirtas skaitymo rusų kalba mokymui  - КНИГА ДЛЯ ЧТЕНIЯ в народныхъ училищахъ СЕВЕРНО ЗАПАДНОГО КРАЯ  РОССIИ. Knyga skirta rusinimo politikos sklaidai krašte, su Didžiosios Rusijos Caro Nikolajaus II - ojo pagarbinimo (Слався Слався/ нашь Русскій Царь/ Господомь данный/ нам Царь – Государь!/ Да будеть безсмертень Твой Царскій родь/ Да имь благоденствуеть/ Русскій народь! 30 - 31 p.), stačiatikių (krikščionių ortodoksų) maldomis (82 - 99 p.).

 • Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui.

  Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui., 1866 m.

  Tadas Juzumas, Jeronimas Kiprijonas Račkauskis

  СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ, АРБА СУРИНКИМАСБ ИВАИРЮ МАЛДУНЪ ИРЪ ГЂСМЮНБ. ВИЛНЮЂ СПАУСТУВЕНЬ Р. М. Ромма 1866 г. 627 psl. su ilius. Papildymas:  „СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ АРБА СУРИНКИМАСБ ИВАИРЮ МАЛДУНЪ ИРЪ ГЂСМЮНБ ДЕВАЪАЙМИНГАМ КАТАЛИКУЙ” [SENAS AUKSA ALTORIUS ARBA SURINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDŲ IR GIESMIŲ DIEVOBAIMINGAM KATALIKUI]. Liturginė knyga, maldų ir giesmių rinkinys. Lietuviška knyga rusiškais rašmenimis (kirilica), vadinamąja graždanka. Su iliustracijomis, kuriose pavaizduoti religiniai motyvai. Papildymas(teksto korekcija): СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ АРБА СУРИНКИМАСЪ ИВАЙРЮ МАЛДУНЪ ИРЪ ГѢСМЮНЪ, ДЕВАБАЙМИНГАМЪ КАТАЛИКУЙ

 • Bausmės lentelė - Pakutnik.

  Bausmės lentelė - Pakutnik., 1890 m.

  Bausmės lentelė. Joje trys  skylutės virveliai  perverti. Vienoje  lentelės pusėje užrašyta ,,Pakutnica'' , kitoje lentelės pusėje užrašyta ,,Pokutnik''.

 • AUŠRA. (Auszra) Nr. 1-12

  AUŠRA. (Auszra) Nr. 1-12, 1885 m.

  Martynas Jankus

  Aušros“ sąsiuvinių komplektas, redaguotas kultūrininko, publicisto Martyno Jankaus (1858–1946), išleistas 1885 m. 1-8 Nr. O. Mauderodės spaustuvėje Tilžėje, 9-12 Nr. Jurgio Mikšo spaustuvėje Tilžėje (Prūsija (Mažoji Lietuva), Įrašai priešlapyje: M.J. MIEZLASKIO KNYGYNO No spaudai (2), Kauno Valst. IX-jo forto revoliucijos-istorijos muziejus. Biblioteka antspaudas (taip pat, 1 p.), RPM inventorinis įrašas(taip pat, 1, 17, 33, 97, 177 p.

 • Plunksna iš šovinio gilzės

  Plunksna iš šovinio gilzės, XIX a. II p.

  Plunksna iš šovinio gilzės. Amalių daraktorinėje mokykloje mokytojo A. Mitkaus naudota metalo plunksna. 

 • ABC PRADŽIAMOKSLIS. Rašymo ir skaitymo pradžiamokslis.

  ABC PRADŽIAMOKSLIS. Rašymo ir skaitymo pradžiamokslis., 1906 m.

  Juozas Damijonaitis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

  Rašymo ir skaitymo pradžiamokslis. Sutaisė mokytojas Juozapas Damijonaitis. 1906 m. 106 psl. su il. Papildymas: Knyga. Kietais viršeliais. Lietuvių kalba. Elementoriuje gausu straipsnių gamtos, geografijos, istorijos, lietuvių literatūros, tautosakos tema. Knygos spausdinimą finansavo Lenkijoje veikusios „SATURN” spaustuvės savininkas Jurgis Pesys.  Pradžiamokslio viršelį iliustravo M. K. Čiurlionis.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (2 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 5.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.