• Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas

     Šventasis Jonas Nepomukas - Trakų miesto globėjas

   Šventasis Jonas Nepomukas apie 1340 m. kilo iš mažo Nepomuko miestelio netoli Pilzeno, Bohemijoje. Prahos ir Paduvos universitetuose studijavo teologiją ir kanonų teisę. 1380 m. įšventintas į kunigus. Vėliau apsigynė kanonų teisės daktaro vardą ir pradėjo darbą Prahos arkivyskupijoje. 1389 m. paskirtas Prahos šv. Vito katedros kanauninku, ėjo Prahos vyskupijos generalvikaro pareigas, buvo Čekijos karaliaus Vaclovo IV Liuksemburgiečio (1378-1419) žmonos Joanos nuodėmklausiu. Kilus ginčui tarp karaliaus Vaclovo IV ir Prahos arkivyskupo Jano Jenšteino (1350-1400) dėl bažnyčios įtakos valstybei, palaikė arkivyskupo pusę. Už pasipriešinimą karaliui Jonas Nepomukas buvo suimtas, tardomas, kankinamas ir pasmerktas myriop. Karaliui įsakius, 1393 m. kovo 19 d. Naktį buvo surištas ir nuo tilto įmestas į Vltavos upę.

   Popiežius Inocentas XIII (1721-1724) 1721 m. gegužės 31 d. Joną Nepomuką paskelbė palaimintuoju. Po aštuonerių metų popiežius Benediktas XIII (1724-1730) 1729 m. kovo 19 d. Joną Nepomuką kanonizavo. Gegužės 16 diena tapo šv. Jono Nepomuko diena. Šis šventasis laikomas Čekijos, kunigų, upeivių, sielininkų, malūnininkų, tiltų globėju, saugančiu nuo potvynių ir visų vandens nelaimių, be to, tikima, kad globoja visus neteisingai apkaltintuosius..

   Šventasis dažnai vaizduojamas su kunigo drabužiais, jį pažinti taip pat padeda balta kamža arba rochetė ir biretas ant galvos. Kiti atributai – krucifiksas, palmės šakelė, kartais knyga ar nimbas su penkiomis žvaigždutėmis, primenančiomis legendą apie Vltavos upėje sužibusias žvaigždes, kai Jonas Nepomukas buvo numestas nuo tilto. Kitas, retesnis simbolis – raudonas liežuvis.

   1702 m. Vilniaus jėzuitų spaustuvėje išleidžiama knyga apie šv. Jono Nepomuko gyvenimą. Lietuvos – Lenkijos valdovas Augustas II (1709-1733) šv. Joną Nepomuką pasirinko valstybės patronu, greta šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero. XVIII a. antroje pusėje į Lietuvos – Lenkijos valstybę šio šventojo kultą atnešė jėzuitai. Vilniuje prie Trinitorių vienuolyno veikė šv. Jono Nepomuko brolija. Greitai šv. Jonas Nepomukas tapo vienu populiariausiu šventųjų.

   Trakų mieste, Vytauto ir Karaimų g. pradžioje stovi koplytstulpis, kuris pirmą kartą paminėtas 1622 m. Su šv. Jono Nepomuko vardu ir šiuo koplytstulpiu susiję daug Trakų miesto legendų. Viena legenda byloja, kad XVIII a. Užutrakio savininkas Laurynas Odinecas plaukė Galvės ežeru, kai staiga kilo audra, ir jis pradėjo skęsti. Dvarininkas pradėjo nuoširdžiai melstis ir prašyti šv. Jono Nepomuko pagalbos. Staiga prasidėjusi audra, staiga ir nurimo. Išsigelbėjęs L. Odinecas užsakė skulptūrą šventajam ir įkėlė ją į koplytstulpį. Turgaus aikštėje koplytstulpis su šv. Jonu Nepomuku stovėjo iki 1863 m. sukilimo. Po sukilimo pralaimėjimo caro valdžia įsakė nuversti šventąjį nuo kolonos. Nors buvo pasiūlyta nemaža pinigų suma, niekas iš vietinių gyventojų nesutiko vykdyti šio įsakymo. Tačiau atsirado toks vienas, kuris sutiko imtis šio darbo, pasistatė kopėčias, paėmė kirvį. Staiga kopėčios lūžo, o nenaudėlis nukrito ir sulaužė koją. Tada Trakų policijos viršininkas iškvietė kazokus, kurie ir nuvertė šventojo skulptūrą. Tik 1935 m. šv. Jono Nepomuko skulptūra, sukurta Vilniaus skulptoriaus Stanislovo Horno – Poplavskio (1902-1997), atstatyta į senąją vietą. Šventasis savo vietoje išstovėjo iki 1960 m., kai uolūs ateistai nukėlė skulptūrą ir įmetė į Lukos ežerą. Muziejaus darbuotojai ištraukė skulptūrą iš ežero ir saugojo muziejaus fonduose iki 1990 m. Tais pačiais metais skulptūra buvo restauruota Prano Gudyno restauravimo centre. Restauruota šv. Jono Nepomuko skulptūra gražinta Trakų miestui ir vėl grįžo į senąją vietą.

   2015 metais sukanka 25 metai, kai Trakuose įvyko pirmoji šv. Jonui Nepomukui skirta miesto šventė.

Parodos objektai

   
 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas.  Rankos sulenktos, trūksta šventojo atributų krucifikso bei palmės šakelės.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas.  Rankos sulenktos abi plaštakos nulūžusios.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. pab.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su stilizuotais kunigo drabužiais ir biretu. Rankos sulenktos, plaštakos nulūžusios. Skulptūra stovi ant pakylos.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. pab.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas.  Rankos prispaustos prie krūtinės plaštakos nulūžusios. Skulptūra stovi ant pakylos.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. pab.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas. Drabužiai detalizuoti. Rankos prispaustos prie krūtinės, dešinėje trūksta krucifikso, kairėje – stilizuota palmės šakelė.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. pab.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas.  Dešinė ranka pakelta plaštaka nulūžusi, kairė prispausta prie šono.

 • Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas

  Skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. pab.

  Medinė skulptūra šv. Jonas Nepomukas. Šventasis vaizduojamas su kunigo drabužiais, kamža, galvą dengia juodas biretas.  Rankos sulenktos trūksta atributų, krucifikso ir palmės šakelės.

 • Dekorativinė lėštė. Šv. Jonas Nepomukas

  Dekorativinė lėštė. Šv. Jonas Nepomukas, 1836 m.

  Vienos porceliano manufaktūra

  Dekoratyvinė lėkštė šv. Jonas Nepomukas. Lėkštė apvali su ažūriniu ornamentu aplinkui. šv. Jonas Nepomukas vaizduojamas su kunigo rūbais ir biretu. Rankose laiko nukryžiuotąjį, virš galvos žvaigždučių nimbas. Apačioje užrašas vokiečių kalba : „S. Johann v. N.“.

 • Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO...“

  Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO...“, 1721 m.

  Knyga. ,,VOX CLAMANTIS IN DESERTO, Das ist Die starckeStimme / In der stillschweigenden / und unverwessenen
  Zungen Des Heiligen Blut=Zeugens IOANNIS NEPOMUCENI, Gedruckt zu Brünn / bey Jacob Maximilian Swoboda / Im
  Jahr wie oben. [1721]“. Jono Nepomuko beatifikcija vokiečių kalba ir argumentuotas siūlymas paskelbti jį šventuoju.

 • Leidybinis konvoliutas

  Leidybinis konvoliutas, 1729 m.

  Leidybinis konvoliutas.

  Pirma knyga. Šventojo Prahos kanauninko Jono Nepomuko garbei (kanonizavimui) skirtos aštuondienės pagerbimo iškilmės, 1729 m. birželis. Vyko Miunchene, Frauenkirche (Dievo Motinos katedroje) ir švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

   

  Antra knyga. JOANNIS von NEPOMUCK des vor die Beicht glorreich sterbenden Martyrers (/)Freud im Himmel der beichtende Suender auf Erden. Pirmas pamokslas, sakytas Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche) per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes. Pamokslininkas Albertas Veinpredigeris.

   

  Trečia knyga. Der dreymal wunderbarliche Schutz-Heilige in dem Leben / in dem Todt / und nach dem Todt. Das ist: Lob-und- Ehrenrede von dem glorwuerdigen Blut- Zeugen / maechtigen Ehren-Schuetzer / Und neuerwaehlten Schutz-Patron Johane Nepomuceno... Panegirika, sakyta antrą aštuondienių Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmių dieną
  Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas Antonas Pilbis.

   

  Ketvirta knyga. Das Wunderbarlich-und Lautredende Stillschweigen der Glorwuerdigen Johannis Nepomuceni, bei dessen Hochfeyrlich- acht taegiger Canonizations-Begehung in der Churfuerstl. Tylos rekolekcijos trečią aštuondienių Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmių dieną Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas Anzelmas Breselis.

   

  Penkta knyga. Zweyfachen Himmels (/) Zweyfache Schluessel! Von Gott gegeben dem Heiligen Johanni von Nepomuck.
  Ketvirta panegirika, sakyta birželio 29 d., šventųjų apaštalų Petro ir Povilo dieną, per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo (Divam Virginem) bažnyčioje. Pamokslininkas Fr. Cherubinas Ketemanas.

   

  Šešta knyga. Der Erenmal Heilig erklaerte JOHANNES. Das ist: Fuenfte Lob-und Ehr-Predig bei hochfeyrlich- acht-taegigem Lob-und Danck-Fest der Heiligsprechung deß Welt-beruehmten Wunder-Mann / deß unueber-windlichen
  Blutzeugen Christi, und Neu-erwaehlten Schutz- und Land-Patron des Heiligen Johann von Nepomuck in der Churfuerstl.
  Penkta panegirika ir pamokslas, sakytas per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas P. Fr. Friderikas.

   

  Septinta knyga. Glueckseelig Eingericht-und angestellte Stern-Jagd bey solenner Octav und Ehren-Bezeugung der CANONIZATION deß heiligen Martyrers JOHANNIS NEPOMUCENI... Šeštas pamokslas, sakytas per aštuondienes
  Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche). Pamokslininkas – Jozefas Marija Egmatingano.


  Aštunta knyga. ABC-Taefelein Das iste JOHANNIS NEPOMUCENI Lebens-Lauff / Entworfen in denen drey Buchstaben A(Amor DEI.) B (Bonitas Proximi.) C (Constientiae Candor.) Sibende Predig / bey acht-tägiger Canonizations-Fest-Begaengnus Bemelten Heiligen Septintas pamokslas ir trumpa panegirika, sakyta per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche), pamokslininkas Petras Reuteris.


  Devinta knyga. Zung, durch welche Gott geredt. Lob-Predig von dem grossen H. Martyrer und neuerwaehlten Schutz-Patron aller Landen zu Bayrn JOHANNE NEPOMUCENO, bey hochfeyrlich-andaechtiger Ehren-Gedaechtnus seiner Heiligsprechung in der Churfuerstl. Panegirika „Burna, kuria kalbėjo Dievas“, sakyta per aštuondienes Jono Nepomuko kanonizavimo iškilmes Miuncheno Dievo Motinos katedroje (Frauenkirche), pamokslininkas Pranciškus Ksaveras Miuleris.
   

 • Rodomi įrašai nuo 37 iki 46
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.